Fairtrade Grupp Betzder

Mir engagéieren eis am Fairtrade Grupp vun der Gemeng Betzder, well mir esou e klenge Beitrag wëllen leeschte, fir e méi gerechten Handel. An do stelle mir virun Allem den Handel vu Produkter aus sozial an ekonomesch benodeelegte Länner an de Fokus.

D’Bewosstsinn vun de Leit soll gestäerkt gi, fir d’Problematiken déi oft hanner dëse Produkter stiechen, déi mir hei bëlleg an am Iwwerfloss ugebuede kréien.

Mat Evenementer wéi z.Bsp. FT-Brunch, d‘Sich nom fairen Ee, FT-Rallye, FT-Infostänn an der Schoul oder d’Benotze vun FT-Produkter an der Gemeng versiche mer de Gedanke vum fairen Handel ze ënnerstëtzen. Lues a lues muss et zu engem Selbstverständnis gin, datt den Handel vu Produkter net méi op Ausbeutung an Ongerechtegkeeten däerf opgebaut sin.


SCHILTGES Bob

Professer am Lycée Edward Steichen zu Cliärref

Member vum lokalen Fairtrade Aktiounsgrupp vun der Gemeng Cliärref

„Ech si Geschichtsproff am Cliärrwer Lycée a versichen, menge Schülerinnen a Schüler net nëmme Wëssen a Kompetenzen, mee och Wäerter ze vermëttelen. Dozou gehéiert fir mech och d’Fërderung vum fairen Handel. Unhand vun ënnerschiddlechen Aktioune wéi de Verkaf vu Fairtrade Produkter um Chrëschtmaart, Sensibilisatiounscoursen an Atelieren an de Fairtrade Wochen am Mee léieren eis Schüler, datt d’Produzenten aus der Landwirtschaft ee gerechte Loun fir hier haart Aarbecht verdéngt hunn. Säit 2021-2022 ass de LESC dann och eng offiziell Fairtrade School. “


NICKS Nadine

City Manager vun der Gemeng Cliärref

Chargée vum lokalen Fairtrade Aktiounsgrupp vun der Gemeng Cliärref

„D’Gemeng Cliärref engagéiert sech als Fairtrade Gemeng fir Grouss a Kleng de fairen Handel am Alldag méi no ze brengen an iwwerhëllt och d‘Virbildfunktioun. All Joer probéiert de lokale Fairtrade Grupp Aktiounen op d’Been ze stellen fir de Leit méi no ze kommen a virun allem de Kanner d’Wäerter vun engem fairen Produkt ze erklären. 2023 hu mir mat Fairtrade Games op eise Spillplazen an der Gemeng op spillerisch Art a Weis de Kanner verschidden Aspekter vum Fairen Handel konnten verständlech maachen. A mir engagéieren eis weider. “


ASCHMAN Betsy

Conseillère vun der Gemeng Cliärref

Presidentin vum lokalen Fairtrade Aktiounsgrupp vun der Gemeng Cliärref

„Déi meescht Kanner hunn en ausgepräägte Sënn fir Gerechtegkeet, eng ideal Geleeënheet fir d’Wichtegkeet vu fairem Handel z‘erklären.

Bei Fairtrade gëtt et keng Kanneraarbecht, d’Mammen an d’Pappe kréien e faire Präis bezuelt fir d’Plécke vu Banannen, Orangen, Kakaosboune fir eise Schockela a Kotteng fir eisen T-Shirt, an dat ënner sécheren Aarbechtskonditiounen. Projeten an Aktiounen, wéi eis Fairtrade Games, sensibiliséiere Kanner a Jugendlecher op eng anschaulech Manéier an hëllefen hinne responsabel ze konsuméieren. Dat ass d‘ Motivatioun fir mäin Engagement am lokale Fairtrade Grupp.“


EMERING Luc

President der Fairtrade Gruppe Dippach

„Mir als Gemeng Dippech, si frou zu de „Fairtrade Gemeng“ ze gehéieren an aktiv an dësem Beräich ze agéieren. Mam Kaf vu Fairtrade Produiten ënnerstëtze mir de Fairen Handel an investéieren an eng besser Zukunft vun de Produzenten aus Afrika, Asien an Latäinamerika. Gemenge kennen um kommunalen Niveau ee wichtege Bäitrag fir eng méi sozial a wirtschaftlech gerecht Welt leeschten an dowéinst ass et fir eis wichteg mam gudde Beispill virzegoen. Mat Hëllef vu verschiddenen Sensibiliséierungsaktiounen, versiche mir och aktiv d‘Schüler, Bierger a lokal Acteure wéi de Commerce an den HORECA an des Thematik mat anzebannen an se fir de fairen Handel ze motivéieren.“


SEHOVIC Meris

Schöffe der Stadt Esch-sur-Alzette

„Nur der Faire Handel stellt sicher, dass in der gesamten Lieferkette die Menschenrechte beachtet werden, die Arbeiter fair bezahlt werden und Kinderarbeit verboten ist. Gleichzeitig wird sichergestellt, dass die Arbeiter vor schädlichen Chemikalien geschützt werden, indem bestimmte Chemikalien nicht verwendet werden und geeignete Schutzkleidung bereitgestellt wird. Ich unterstütze Fairtrade, um bestehende Ungerechtigkeit zwischen Männern und Frauen in Welthandel anzugehen. Es ist für mich untragbar, dass weltweit 60-80 Prozent der Nahrungsmittel von Frauen produziert werden, aber ihnen oft das Land nicht gehört und sie deshalb nur einen kleinen Teil des Gewinns erhalten. Aus all diesen Gründen setze ich mich als Schöffe der Stadt Esch für Fairtrade und mehr Gerechtigkeit in den globalen Lieferketten ein. Ich bin deshalb auch stolz darauf, dass meine Stadt eine Fairtrade-Gemeinde ist."


WOLTER Michel

Buergermeeschter Gemeng Käerjeng

D’Gemeng Käerjeng ass zënter 2015 eng Fairtrade-Gemeng. Als Fairtrade-Gemeng hu mir eis et zur Aufgab gemaach sech aktiv fir de fairen Handel anzesetzen an eis Bierger fir de fairen Handel ze sensibiliséieren. Fairtrade steet am Sënn vun enger sozialer Politik an drëtt Weltlänner, sou dass d‘Leit dohannen mat engem fairen Loun bezuelt ginn an dovun liewe kënnen.

D’Gemeng Käerjeng keeft dofir Produite mam Fairtrade-label wéi z.B. Jus, Kaffi, Zocker a soguer och Textilie wann et méiglech ass.

E gutt Beispill vun eiser Sensibilisatiounsaarbecht ass de Kaffi vun der „Feierboun“ vu Käerjeng. An Tëschenzäit verkafe si schonn 3 verschidde Fairtrade Kaffien an hirem Shop an als Client ënnerstëtzt eis Gemeng domat lokal Geschäfter an de fairen Handel an engems.

Och mat klenge Schrëtt kënnt et zu enger Verännerung déi dozou bäidréit d‘Ongerechtkeet an der Welt méi kleng ze halen.


BISSEN Marc

Schëffen Gemeng Kielen a Leeder vum lokale FairTrade Aktiounsgrupp“

„Et ass fir eis inherent a selbstverständlech dass mer eis am fairen Handel engagéieren. De Respekt an Empathie zu de Mënschen aus de südleche Länner déi d‘Produkter hierstellen déi mir esou gär hunn, an domadder och déi gréisste plus-value schafen, verlaangt dass mer eis fir gerecht Léisungen asetzen.

A vun deem Engagement si mer iwwerzeegt: Nach ni war et an eiser Welt esou wichteg sech fir Gerechtegkeet a Solidaritéit anzesetzen. Et geet net just drëm weie Kaffi mir drénken, mee et geet drëm e Wandel am Denken unzereegen, ze sensibiliséieren an ze forméieren. Respekt, Empathie, Gerechtegkeet a Solidaritéit si wichteg Wäerter déi mer eise Kanner wëlle mat op de Wee ginn, et ass wichteg wéi mer mateneen ëmginn. Nohaltegkeet a Mënschlechkeet soll eist deeglecht Handele begleeden.


Fairtrade Team Schifflange

Manfred

Bei unserem heutigen Konsumverhalten in der globalisierten Welt sind die Bedingungen zur Herstellung der Produkte meist nicht zu erkennen. Mit Fair Trade ist es zumindest in bestimmten Bereichen möglich, den Produzenten einen fairen Anteil vom Gewinn zukommen zu lassen und die Garantie, dass sie unter guten Bedingungen arbeiten können.

Nathalie

Ech fannen et ass ganz wichteg an dringend dass mir méi responsabel gi wat eist Kaafverhaale betrëfft. Méi bewosst och wat Konsequenzen an Auswirkunge vun eisem Konsum sinn. Noutwendeg ass och nach ëmmer dass mir Leit sensibiliséieren, informéieren, esou dass mir all, wann nëmme meigleg, ëmmer méi lokal, regional a saisonal Wuer akafen, a wann dat net meigleg as, dass mir dann eben zeréckgräifen op Produits aus dem fairem Handel, wei zb bei Schockela, Bananne… Fir dass d’Produkteure an Aarbechter och an aner Länner een ugepasste Loun fir hir Wuer an Aarbecht

Martine

La valeur la plus importante à mes yeux est le respect mutuel. Il représente le fondement d’une bonne entente dans une communauté. Au regard de notre monde, il fait de toute évidence défaut dans notre société.

Il en découle l’exploitation des plus démunis, des conditions de vie précaires. Grâce au Fairtrade le travail des agriculteurs est reconnu à sa juste valeur et leur permet l’accès à un meilleur niveau de vie.

Ce système est de surcroît un moyen de lutter contre le gaspillage : le producteur se voit attribuer un prix minimum et ne se retrouve pas avec des quantités d’invendus si personne ne veut lui payer un prix juste.

Les produits certifiés Fairtrade sont de bonne qualité et ont depuis longtemps trouvé leur place dans notre consommation quotidienne vu qu’il s’agit avant tout de produits de première nécessité.

D’ailleurs, vu leur intégration au sein de la production respectivement de la prestation de nos entreprises, restaurateurs et établissements scolaires nationaux, nous soutenons à la fois le commerce local et le commerce équitable.

Elizabete

Jiddereen soll kënnen dezent vu sénger Aarbecht liewen. E korrekt Akommes fir sech a séng Famill ass a méngen Aan de Grondsteen fir d’Mënschen virun Aarmut an Ausbeutung ze schützen. Mam Kaf vu Fairtrade-Produit’en dréit ee nët nëmmen dozou bäi, e korrekt Akommes fir d’Aarbecht ze garantéiren, mee ët stärkt een och d’Représentatioun vun de Fraen an der Gesellschaft, d’Educatioun vun de Kanner déi virun Kannerarbecht geschützt ginn an ët weist een och Respekt a Bewosstsinn fir all déi Leit, déi oft haart Aarbecht leeschten ënner schwieregen a leider och onfaire Bedingungen. Mir ass ët wichteg, de Message vu Respekt vis-à-vis vun de Leit hirer Aarbecht weiderzeginn an dass d’Leit sech méi bewosst ginn, wéi se konsuméiren a wat dohannert stécht.


Fairtrade Grupp Stauséigemeng

Eis Motivation fir bei Fairtrade mat ze hëllefen ass fir dass an der südlecher Hemisphär Kanner, am Plaz schaffen ze mussen, an d'Schoul kënne goe. Fir dass sie am Liewen eng Perspektiv, respektiv eng Zukunft gesinn.

Les 10 arguments pour participer au programme Fairtrade Gemeng

  1. Vous montrez l’exemple.
  2. Vous agissez localement et maintenant pour un futur équitable.
  3. Vous prouvez qu’il est possible de choisir un commerce qui respecte humains et environnement.
  4. Vous luttez contre la pauvreté qui gangrène la vie des producteurs lointains qui pourtant fournissent bon nombre de nos produits quotidiens : café, thé, chocolat, bananes, nos vêtements …
  5. Vous contribuez à conscientiser vos citoyens et acteurs locaux sur l’impact de leur consommation et à ancrez le commerce équitable dans leurs habitudes d’achat.
  6. Vous participez à l’atteinte des Objectifs du Développement Durable (ODD) fixés par l’ONU puisqu’il existe de nombreux recoupements entre les ODD et le travail de Fairtrade
  7. Vous êtes mis en relation avec le réseau des Fairtrade Gemeng.
  8. Vous bénéficiez de conseils, appui et suivi de la part de l’ONG Fairtrade Lëtzebuerg.
  9. Vos actions sont valorisées via les newsletters et les réseaux sociaux de Fairtrade Lëtzebuerg.
  10. Vous obtenez la certification Fairtrade Gemeng qui témoigne de votre engagement pour le commerce équitable et votre participation au mouvement mondial des Fairtrade Towns.

Et pour les fans de superhéros et discours enflammés, nous proposons une version arguments énergiquement énergique :-) :

Liste des Fairtrade Gemeng au Luxembourg

Depuis le lancement du programme Fairtrade Gemeng au Luxembourg en 2011, chaque année des communes du Grand-duché rejoignent cet élan citoyen mondial des Fairtrade Towns pour un commerce équitable.

Vous aussi, participez et contribuez ainsi à rendre le commerce juste.

Actuellement 38 communes luxembourgeoises sont certifiées Fairtrade Gemeng (FTG).