Äddi Camille.

BlackBPOABWBanner_long.jpg

Äddi Camille.

von Fairtrade Lëtzebuerg

Äddi Camille. Merci fir Däin Asaz fir méi eng gerecht Welt.

Camille, du waars e Pionéier vum fairen Handel. An Zäite wou nach net vill vun engem fairen Handel hei zu Lëtzebuerg geschwat gouf, do hues Du dech schonns agesat fir méi e gerechten Handel op dëser Welt.

Du hues Neel mat Käpp gemaach, an domat ass et net verwonnerlech dat déng Heemechtsgemeng als eng vun den éischte Gemengen hei am Land eng Fairtrade Gemeng gouf. Mat ëmmer neien Iddien hues du d'Beweegung vum fairen Handel op kommunalem Plang belieft. Däi Bléck ass ëmmer iwwert den Tellerrand vun eisem Land erausgaangen an huet d'Iddi vun der Nohaltegkeet mat de Mënschen op wirtschaftlechem Plang am Süden konkretiséiert.

Mat dir verléiert d'Beweegung vum fairen Handel e wichtegen Acteur vun enger Transitioun am Beräich Nohaltegkeet a Fairen Handel.

Mir denken un Dech, an Deng Famill a Frënn.

Déi ganz Equipe an de Conseil d'administration vu Fairtrade Lëtzebuerg.

Zurück